TA ČR

Společnost EGU TECH, a. s., je příjemcem podpory uvedených projektů v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, poskytovatele Technologické agentury České republiky.

FW03010050 – InPredict – Smart Condition Management

Hlavním cílem projektu je vytvořit modulární online diagnostickou platformu pro menší stroje používané v energetice či průmyslu, schopnou adaptace na konkrétní sledované zařízení. Druhým cílem je implementace programu výpočtu zbytkové životnosti daného sledovaného zařízení využívajícího fyzikálně statistické, či jiné modely stárnutí. Tento výpočet bude probíhat přímo v systému, který bude dálkově komunikovat s uživatelem a posílat konkrétní výrok o stavu zařízení. Toto řešení v budoucnu umožní přechod z time based managementu na condition based management a zavádění smart grids a průmyslu 4.0.

Projekt je řešen ve spolupráci s Západočeskou univerzitou v Plzni – Fakultou elektrotechnickou a společností Trafo CZ, a. s. Projekt je řešen v období 1/2021 až 12/2024.

TK02020017 – Vývoj distribučního transformátoru s environmentálně šetrnou elektroizolační kapalinou

Cílem projektu je vývoj a realizace nového provedení distribučních transformátorů. Záměrem projektu je modifikace pro transformátor klíčového elektroizolačního systému, který tvoří v současnosti elektroizolační kapalina ropného původu, která bude nahrazena elektroizolační kapalinou na základě přírodního esteru z domácích zdrojů. V průběhu projektu bude proveden návrh chladicího, elektroizolačního a hermetizačního systému transformátoru, konstrukční úpravy vinutí, modifikace biologicky odbouratelné kapaliny, výroba prototypu a jeho vyzkoušení. Ve čtvrtém roce řešení projektu bude transformátor připraven k sériové výrobě.

Projekt je řešen ve spolupráci s Západočeskou univerzitou v Plzni – Fakultou elektrotechnickou a společností Trafo CZ, a. s. Projekt je řešen v období 7/2019 až 5/2023.


Zkušenosti formou subdodávek s projekty VaV:
TH02010555 – Komplexní databázový systém pro expertní prognostiku spolehlivosti točivých strojů
TH02020288 – Kompaktní diagnostický systém pro provozní bezdemontážní diagnostiku VN elektrických strojů při použití stejnosměrného (DC) a nízkofrekvenčního zkušebního napětí

OP PIK

Společnost EGU TECH, a. s., je příjemcem podpory uvedených projektů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Aplikace.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024404 – Zařízení pro měření dotykových a krokových napětí

Cílem projektu je výzkum a vývoj zařízení pro měření dotykových a krokových napětí na neživých částí zařízení pomocí vnuceného proudu odlišné frekvence od frekvence síťové.

Projekt je podpořen dotací na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 368096/21/61200/499 a je řešen ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Projekt je řešen v období 1/2021 až 5/2023.

Nabízíme spolupráci na projektech výzkumu a vývoje se soukromým i veřejným sektorem. V případě zájmu o spolupráci nebo pro bližší informace prosím kontaktuje Martina Peška.