TA ČR

Společnost EGU TECH, a. s., je příjemcem podpory uvedených projektů v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, poskytovatele Technologické agentury České republiky.

TK05020052 – Nabíjecí stanice pro elektromobily z vn skrze distribuční transformátor

Cílem VP je vyvinout technologii, která integruje nabíjecí stanici pro elektromobily do distribuční trafostanice vn/nn. Takové řešení je vhodné do moderních čtvrtí na okrajích měst, kde jsou transformátory umisťovány do kontejnerového provedení v přímé blízkosti parkovacích stání. Další typickou lokací pro toto řešení jsou benzinové stanice a rychlá občerstvení. Výhodou tohoto řešení je rychlé (kapacitou sítě nn neomezené) nabíjení elektromobilů, protože rychlodobíjecí stanice je připojena přímo přes transformátor do hladiny napětí vn. Sekundárním benefitem je nezatěžování distribuční soustavy nn, tedy nabíjecí stanice nesnižuje její kapacitu, což je nyní, a v budoucnu bude ještě mnohem více, palčivým problémem. Terciálním benefitem je snížení ztrát v ES oproti nabíjení z hladiny nn.

Projekt je řešen ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava – Fakultou strojní a společností Trafo CZ, a. s (hlavní řešitel). Projekt je řešen v období 2/2023 až 12/2024.

FW03010050 – InPredict – Smart Condition Management

Hlavním cílem projektu je vytvořit modulární online diagnostickou platformu pro menší stroje používané v energetice či průmyslu, schopnou adaptace na konkrétní sledované zařízení. Druhým cílem je implementace programu výpočtu zbytkové životnosti daného sledovaného zařízení využívajícího fyzikálně statistické, či jiné modely stárnutí. Tento výpočet bude probíhat přímo v systému, který bude dálkově komunikovat s uživatelem a posílat konkrétní výrok o stavu zařízení. Toto řešení v budoucnu umožní přechod z time based managementu na condition based management a zavádění smart grids a průmyslu 4.0.

Projekt je řešen ve spolupráci s Západočeskou univerzitou v Plzni – Fakultou elektrotechnickou a společností Trafo CZ, a. s. Projekt je řešen v období 1/2021 až 12/2024.

TK02020017 – Vývoj distribučního transformátoru s environmentálně šetrnou elektroizolační kapalinou

Cílem projektu je vývoj a realizace nového provedení distribučních transformátorů. Záměrem projektu je modifikace pro transformátor klíčového elektroizolačního systému, který tvoří v současnosti elektroizolační kapalina ropného původu, která bude nahrazena elektroizolační kapalinou na základě přírodního esteru z domácích zdrojů. V průběhu projektu bude proveden návrh chladicího, elektroizolačního a hermetizačního systému transformátoru, konstrukční úpravy vinutí, modifikace biologicky odbouratelné kapaliny, výroba prototypu a jeho vyzkoušení. Ve čtvrtém roce řešení projektu bude transformátor připraven k sériové výrobě.

Projekt je řešen ve spolupráci s Západočeskou univerzitou v Plzni – Fakultou elektrotechnickou a společností Trafo CZ, a. s. Projekt je řešen v období 7/2019 až 5/2023.


Zkušenosti formou subdodávek s projekty VaV:
TH02010555 – Komplexní databázový systém pro expertní prognostiku spolehlivosti točivých strojů
TH02020288 – Kompaktní diagnostický systém pro provozní bezdemontážní diagnostiku VN elektrických strojů při použití stejnosměrného (DC) a nízkofrekvenčního zkušebního napětí

OP PIK

Společnost EGU TECH, a. s., je příjemcem podpory uvedených projektů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Aplikace.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027915 – Metodický postup po svařování
V současné době po svařování plechů pro rozličné použité v energetice a elektronice dochází k výraznému tepelnému pnutí, čehož důsledkem je kroucení výsledného materiálu. Problematika je tedy cílena na vyvinutí specifického postupu po svařování, který by mechanické kroucení výrobků eliminoval.

Projekt je podpořen dotací na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 80007/22/61200/2259 a je řešen ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Projekt je řešen v období 7/2022 až 9/2022.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024404 – Zařízení pro měření dotykových a krokových napětí

Cílem projektu je výzkum a vývoj zařízení pro měření dotykových a krokových napětí na neživých částí zařízení pomocí vnuceného proudu odlišné frekvence od frekvence síťové.

Projekt je podpořen dotací na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 368096/21/61200/499 a je řešen ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Projekt je řešen v období 1/2021 až 5/2023.

Nabízíme spolupráci na projektech výzkumu a vývoje se soukromým i veřejným sektorem. V případě zájmu o spolupráci nebo pro bližší informace prosím kontaktuje Martina Peška.