Společnost EGU TECH, a. s., Hudcova 487/76a, 612 00 Brno-Medlánky IČ: 05974577, DIČ: CZ05974577, spis. značka B 7717 vedená u Krajského soudu v Brně jako správce ve smyslu nařízení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) a zákona č. 101/2000 Sb.

Osobní údaje partnerů (smluvních stran tj. právnických či fyzických osob) zpracováváme pouze pro účely vyplývající z plnění smluvních vztahů, poskytování technické pomoci, vedení obchodní agendy a plnění zákonem nám stanovených povinností.
Veškeré osobní údaje za výše uvedeným účelem zpracováváme na základě údajů poskytnutých samotným partnerem případně z veřejných zdrojů.
Zpracováváme a archivujeme je po dobu nezbytně nutnou, zpravidla 10 let od ukončení posledního smluvního vztahu.
Údaje partnerů zásadně nepředáváme třetím stranám vyjma plnění povinnost vyplývajících z platné právní úpravy.
Při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.
Zpracováváme následující údaje:

  • jméno, příjmení / obchodní firma,
  • datum narození / IČ, DIČ,
  • adresa,
  • bankovní spojení,
  • email, telefon.

S osobními údaji partnerů nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Ve vztahu k osobním údajům, které zpracováváme, má náš partner práva, která vůči nám jako správci může uplatnit:

  • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se ho týkají a které zpracováváme,
  • právo na opravu nebo doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné,
  • právo na výmaz, nebo omezení zpracovávání osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají.

Výše uvedená práva může uplatnit písemným podáním doručeným správci EGU TECH, a. s. K tomu může využít emailové adresy info@egutech.cz nebo písemně na adresu EGU TECH, a. s., Hudcova 487/76a, 612 00 Brno-Medlánky